top of page

Regulamin

Property Spot to miejsce w którym specjaliści z branży pracują nad rozwojem swojego biznesu. Chcemy żeby każdy czuł się u nas swobodnie i miał przestrzen do pracy, dlatego prosimy o przestrzeganie poniższych zasad

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
Regulamin określa zasady funkcjonowania Strefy Coworkingowej stworzonej przez Wynajmującego.
1. Regulamin odnosi się do Użytkowników, Gości oraz innych podmiotów chcących skorzystać ze współpracy.
2.  Wynajmujący oświadcza, że jest wyłącznym właścicielem Nieruchomości i w związku z tym jest wyłącznie uprawniony do kreowania praw i obowiązków Użytkowników, Gości i osób trzecich zamierzających z niej korzystać


§ 2  NAJEM MIEJSCA PRACY 
1. Rozpoczęcie korzystania z Miejsca Pracy następuje po zawarciu Umowy Najmu i po opłaceniu wszelkich wynikających z niej zobowiązań finansowych, na podstawie faktury wystawionej przez Wynajmującego.

2. Po opłaceniu faktury użytkownik dostaje klucz i ma możliwość korzystania z biura o dowolnej godzinie w każdy dzień tygodnia.
3. W przypadku zgubienia klucza Użytkownik obciążany jest kwotą 50 zł netto każdorazowo.
3. Umowa Najmu określa rodzaj wynajmowanego Miejsca Pracy, którego rodzaje są opisane w cenniku.
4. W przypadku wynajmu biurka dedykowanego Użytkownik ma obowiązek pracować przy wybranym przez siebie biurku. W przypadku wynajmu biurka przechodniego Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z biurek przeznaczonych do tego rodzaju wynajmu. Zabrania się korzystania z biurek stacjonarnych innych osób. W przypadku braku dostępnych biurek przechodnich Użytkownik może korzystać bezpłatnie z salki konferencyjnej po rezerwacji.
5 Lista możliwych opcji, opłaty i zakres świadczonych usług podane są w Cenniku. Potwierdzeniem wykupienia wybranego dostępu lub abonamentu jest wystawiona faktura VAT.

6. Wszystkie rodzaje dostępu dotyczą wyłącznie osoby Użytkownika i nie jest możliwe odstępowanie dostępu osobom trzecim.

7. Użytkownik ma prawo zapraszania gości, z tym że podejmowanie gości może odbywać się wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych tzn. poza miejscem coworkingowym i salką konferencyjną (chyba, że została uprzednio zarezerwowana i opłacona).

8. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez Gościa.

§3 SALKA KONFERENCYJNA

1. Sala konferencyjna jest dostępna zarówno dla Użytkowników jak i dla osób nie zarejestrowanych. Warunki i ceny wynajmu sal określone są w Cenniku.

2. Użytkownik może dokonać rezerwacji Sali konferencyjnej. Rezerwacja jest płatne zgodnie z Cennikiem. Użytkownik może bez żadnych konsekwencji odwołać rezerwację do 2 godzin przed terminem rezerwacji.

3. Tylko uprzednia rezerwacja umożliwia korzystanie z Salki Konferencyjnej.

4. Rezerwacja salki odbywa się wyłącznie przez stronę internetową https://www.propertyspot.pl/zarezerwuj-salke

Rezerwacje telefonicznie i mailowe nie będą uwzględnianie. 

5. Wynajmujący umożliwia korzystanie z urządzeń stanowiących wyposażenie Sali Konferencyjnej (telewizor, biała tablica). Osoby trzecie mają możliwość korzystania także z serwisu kawowego w kuchni, a Użytkownik z całego zaplecza biurowego, które przynależy do jego rodzaju wynajmu.

6. Przekroczenie zarezerwowanego czasu korzystania z Sali Konferencyjnej lub Sali Spotkań jest możliwe wyłącznie w razie braku innych rezerwacji w tym czasie. Opłatę ustala się na zasadach określonych dla danego podmiotu.

7. Użytkownik zobowiązany jest do przedłuzenia czasu swojej rezerwacji w systemie poprzez stronę internetową.

8. Użytkownik zobowiązany jest do uprzątnięcia salki po jej korzystaniu. Należy odnieść naczynia do zmywarki, przetrzeć stół (jeżeli jest taka konieczność), wyczyścić tablicę suchościeralną, dosunąć krzesła i otworzyć okno (jeżeli jest taka potrzeba). Jeżeli istnieje taka konieczność należy także uprzątnąć podłogę.

 

§4 ZASADY OGÓLNE

1. Użytkownik jest także zobowiązany do informowania Wynajmującego o wszystkich awariach lub usterkach w Coworkingu Property Spot., a Wynajmujący jest zobowiązany do niezwłocznego usuwania tych zgłoszonych albo stwierdzonych przez Wynajmującego awarii lub każdych usterek w czasie odpowiednim do okoliczności i możliwości Wynajmującego.

2. Wynajmujący usuwa wszelkie awarie, usterki, czy inne szkody Property Spot. które zostaną spowodowane działaniem albo zaniechaniem Użytkownika lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność (pracownicy, współpracownicy, klienci, goście). Wynajmujący obciąży Użytkownika kosztami wykonania powyższych czynności.

3. Użytkownicy nie są uprawnieni do odstępowania kluczy, identyfikatorów lub innych form dostępu do nieruchomości osobom trzecim w tym Gościom, a także do odstępowania lub udostępniania wszelkiego rodzaju haseł dostępowych i kodów

4. Wynajmujący zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępności do strefy coworkingowej, w tym Sali Konferencyjnej i Sali Spotkań w przypadku organizowania szkoleń, konferencji i innych okolicznościowych imprez

5. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za niemożność zrealizowania jakichkolwiek usług w przypadku zaistnienia okoliczności nadzwyczajnych lub niezależnych od Wynajmującego.
6. Użytkownik zobowiązany jest do utrzymania porządku przy swoim miejscu pracy, w tym także w częściach wspólnych.

7. Użytkownik ma możliwość zamawiania przesyłek pocztowych i kurierskich oraz na adres biura. Dodatkowo możliwe jest także przekazywanie dokumentów. Jeżeli użytkownik zgłosi uprzednio pracownikom biura prośbę o odebranie paczek/listów/dokumentów istnieje możliwość jej realizacji. Pracownicy biura nie odpowiadają w żadnej sposób za przekazane dokumenty, listy czy paczki, a także za ich stan czy kompletność. 

8. Odbiór przesyłek „za pobraniem” jest możliwy wyłącznie przez Użytkownika. Odbiór przesyłek na podstawie awizo jest możliwy wyłącznie przez Użytkownika.

 

bottom of page